Онлайн дрогерия PHARMINA.EU. Удостоверение № 51/19.09.2019 от РЗИ София.

Условия за ползване

ЕТ "Инна Нацкова" е търговско дружество вписано в търговския регистър при Агенцията по вписванията на Република България с ЕИК: 131428847 със седалище и адрес на управление гр. София, ул. "Тулча" №42.

Обектът на дружеството притежава Удостоверение за търговия на дребно с лекарствени продукти без лекарско предписание, медицински изделия и козметика № 51/19.09.2019 г. и е с ръководител  Инна Нацкова.

Адресът на дрогерията е гр. София, ул. "Тулча" №42.

 

I. ПРЕДМЕТ И ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

·         1. С настоящите Общи условия се определят взаимоотношенията на ЕТ"Инна Нацкова", наричан по-долу за краткост „ТЪРГОВЕЦ или ЕТ"Инна Нацкова", собственик на уеб-сайт www.pharmina.eu, извършващ дейност като интернет-магазин, наричан за краткост Сайт или Интернет-магазин, от една страна и от друга потребителите на интернет-магазин - www.pharmina.eu. Тези условия обвързват всички потребители. С избирането на стока, линк или бутон, разположени на страниците на www.pharmina.eu и/или линка към настоящите Общи условия, потребителят се съгласява, приема и се задължава да спазва тези Общи условия.

·         2. ЕТ"Инна Нацкова" e регистрирано в Търговския регистър под ЕИК 131428847, със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. "Стрелбище” ул. „Тулча” № 42, и притежава Удостоверение №51/19.09.2019, наричано по-долу за краткост Удостоверението по смисъла на чл. 240, ал. 1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, за търговия на дребно с лекарствени продукти в дрогерии, оперирана от ТЪРГОВЕЦА и осъществява дейността си съгласно изискванията на българското законодателство.

·         3. С оглед прецизиране на предоставената информация и за избягване на евентуални недоразумения, интересуващите се от съдържанието на Сайта лица следва да се обръщат за съдействие към служителите ни в дрогерията.

·         4. Потребител по смисъла на настоящите Общи условия е юридическо или физическо лице, което иска да закупи стока/стоки предлагани от Интернет-магазина.

·         5. Стока по смисъла на настоящите Общи условия е всяка стока, услуга или лекарствен продукт годен за употреба без лекарско предписание, която се предлага от Интернет-магазина.

·         6. Настоящите Общи условия имат задължителна сила за ЕТ"Инна Нацкова” и за потребителите на Интернет-магазина. При попълване на електронна форма за регистрация и/или извършване на изявление за поръчка, чрез отбелязване в полето "приемам Общите условия", потребителят извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и декларира, че е запознат и приема настоящите Общи условия.

·         7. Идентифициране на потребителя с цел възпроизвеждане на изявлението му както за приемане на Общите условия, така и за направената поръчка, се извършва чрез съхранените в лог-файлове на сървъра на Сайта - www.pharmina.eu, и/или съхранение на IP адреса на потребителя, както и всяка друга информация необходима за идентифицирането на потребителя.

·         8. Настоящият Сайт не цели извършването на реклама на лекарствени продукти, отпускани по лекарско предписание, поради което не съдържа такава информация, стоки или услуги. Чрез настоящия сайт,  ТЪРГОВЕЦЪТ не осъществява предлагане и продажба на лекарствени продукти, отпускани по лекарско предписание.

·         9. Никоя част от Сайта и приложенията й не съставлява и не следва да се възприема като предложение от страна на ТЪРГОВЕЦА за сключване на договор за продажба на лекарствени продукти, отпускани по лекарско предписание или други продукти. Всяко тълкуване на текстове от настоящите Общи условия в обратен смисъл няма да има обвързващо действие спрямо ТЪРГОВЕЦАТЪРГОВЕЦЪТ не приема поръчки за подобни продажби на лекарствени продукти.

·        10. ЕТ"Инна Нацкова" препоръчва да се КОНСУЛТИРАТЕ С КВАЛИФИЦИРАНО МЕДИЦИНСКО ЛИЦЕ преди използване на стоките, предлагани чрез Сайта или преди да решите да съобразите поведението си с публикуваните в Сайта статии, информационни карета, коментари в чатовете в реално време или друга информация, предоставена Ви от Сайта, независимо по какъв ред. Информацията за стоките е представена единствено като листовка за начина на използване на медикамента, предоставен от производителя. Пълнотата и достоверността на информацията не е гарантирана от страна на ЕТ"Инна Нацкова” Съдържанието в сайта не препоръчва прилагането на самолечение на здравни проблеми.

ПРИ ВЪЗНИКНАЛ ЗДРАВОСЛОВЕН ПРОБЛЕМ/ВЪПРОС, МОЛЯ КОНСУЛТИРАЙТЕ СЕ НЕЗАБАВНО С ВАШИЯ ЛИЧЕН ЛЕКАР/ЛЕКАР СПЕЦИАЛИСТ ИЛИ ФАРМАЦЕВТ. В никакъв случай не възприемайте дадената Ви чрез Сайта информация като абсолютно достоверна и правилна, дори и същата да се окаже такава. ЕТ"Инна Нацкова" не поема отговорност в посочените тук случаи. Предоставената информация на Сайта няма характер на медицинска консултация и не цели даването на подобна. Същата не съставлява ръководство за самолечение и в никакъв случай не замества и не може да замести медицинската консултация, диагностика или лечение, давана от квалифициран лекар. Тя има чисто справочен характер и цели единствено да Ви осигури още един информационен източник, наред с много други подобни.

II. ДОГОВОР МЕЖДУ ЕТ„Инна Нацкова”  И ПОТРЕБИТЕЛ

·         11. Стоките, които се намират на Сайта не представляват правно обвързваща оферта за потребителите, а следва да се считат като демонстративен онлайн каталог, описващ продуктовата линия на ТЪРГОВЕЦА.

·         13. За да закупите стока от нашия Сайт, вие трябва: 
 

o    12.1 Да имате постоянен адрес в Република България

o    12.2 Да сте попълнили вярно електронната форма за регистрация и/или извършили изявлението за поръчка

o    12.3 Да сте се съгласили с настоящите Общи условия

o    12.4 Да посочите точен и валиден телефонен номер, имейл адрес и адрес за доставка

o    12.5 Да потвърдите поръчката

o    12.6 Да осигурите достъп и възможност за получаване на избраната стока.

o    12.7 Да заплатите стойността на направената поръчка.

След натискане на бутона "Потвърди Поръчка", потребителите се съгласяват да закупят стоките, намиращи се в Модул „Пазарска количка”. Това действие има правно-обвързваща сила. Потребителят получава потвърждение на поръчката и с получаване на това потвърждение се счита, че договорът е сключен. ЕТ"Инна Нацкова” може да поиска допълнително потвърждение, включително по телефон, и/или електронна поща. В случай, че бъде отказана поисканата по-горе информация, това автоматично води до отказ на поръчката с или без допълнително уведомление.

·         13. След извършване на поръчката ще получите автоматично потвърждение на посочен от Вас имейл адрес. От този момент заявката се счита за приета и подлежи на изпълнение от страна на ЕТ"Инна Нацкова”. В случай на невъзможност за изпълнение на част от поръчката или цялата поръчка, ще получите допълнителен имейл или обаждане на посочения от Вас телефон.

·         14. ТЪРГОВЕЦЪТ си запазва правото да направи отказ от доставка на потвърдена поръчка в случай, че стоката не е налична. При липса на складова наличност от заявената стока, в рамките на три работни дни ТЪРГОВЕЦЪТ уведомява потребителя за изчерпването й чрез изпращане на съобщение на посочения от потребителя имейл адрес или на посочения телефонен номер. В случай, че е направен превод по сметката на ТЪРГОВЕЦА, потребителят ще може да избира между отказ от поръчката и възстановяване на платената сума, или сключване на заместваща поръчка в срок до 3 работни дни. В случай, че потребителят поиска да му бъде възстановена платената сума или не е изразил своя избор в срока по предходното изречение, ТЪРГОВЕЦЪТ възстановява на потребителя платената сума в срок до 7 работни дни.

·         15. Условията, описани на фактурата, предоставена на потребителя при доставката на поръчаната чрез Интернет-магазина стока, електронното заявление на потребителя за потвърждаване на поръчката, заедно с настоящите Общи условия, представляват пълна регулация на договорните отношения на двете страни,освен в случаите когато потребителят е подписал отделен договор за покупко- продажба с ТЪРГОВЕЦА.

·         16. Договорният език е български, а плащанията  ще  бъдат  извършвани  в  български левове с ДДС. Ако не са посочени дали сумите включват ДДС, ще се приеме, че сумата включва ДДС. ТЪРГОВЕЦЪТ си запазва правото да поиска от потребителя да представи документи, необходими за сключването и/или изпълнението на договора съгласно изискванията на българското законодателство.

III. ДОСТАВКА

·         17. След потвърждаване на поръчката, стоката се предава на куриер, избран от ТЪРГОВЕЦАТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност  за закъснение в случай, че закъснението се дължи на куриер или друг доставчик. При посочени неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на поръчката ТЪРГОВЕЦЪТ не е обвързан от каквото и да е задължение за изпълнение на поръчката.

·         18. Поръчаните стоки се доставят от куриер, избран от ТЪРГОВЕЦА, на посочения от клиента "Адрес за доставка"  в рамките на 1 до 3 работни дни (в зависимост от спецификата на стоката и адреса). Заплащането за закупените продукти се осъществява посредством метода "Наложен платеж" т.е. заплащането се извършва на куриера при доставката на стоката.

·         19. При доставка на стоката от куриера, стоката следва да бъде прегледана внимателно от потребителя или упълномощено от него лице (трето упълномощено лице). Евентуални повреди, удари и други щети следва да бъдат съобщени незабавно на ТЪРГОВЕЦА с цел упражняване правата на потребителя.

·         20. При предаване на стоката потребителят или трето упълномощено лице подписват придружаващите я документи. За трето упълномощено лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението за поръчка, но приема доставката на стоката и е приел доставката на посочения от потребителя адрес.

·         21. При отказ за получаване на стоката, извън случаите описани по-долу, отказът се счита за неоснователен и потребителят дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката. В случай, че потребителят не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, ТЪРГОВЕЦЪТ се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока.

·         22. Когато доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от потребителя стока и това може да се установи чрез обикновения й преглед, потребителят може да иска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на направеното от него заявление за покупка на стока в срок от 24 часа от получаването й.

·         23. Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от покупка на стока в срок 14 работни дни, считано от датата на получаване на стоката от потребителя, когато са изпълнени изискванията на чл. 54 от Закона за защита на потребителите (ЗЗП).

iV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

·         24. Потребителят има възможност да разглежда и да поръчва обявените стоки на Интернет-магазина. Потребителите могат да поръчват стоки с или без доброволна регистрация на Сайта като изпълнят изискванията на настоящите Общи условия.

·         25. Потребителят има право да се информира за състоянието на своята поръчка.

·         26. Потребителят носи пълна отговорност за опазването на своето потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име и паролата. Потребителят е длъжен незабавно да уведомява ТЪРГОВЕЦА  за всеки случай на неправомерен достъп чрез използване на неговото потребителско име и парола, както и винаги, когато съществува опасност от такова използване.

·         27. Потребителят е длъжен да заплати цената на поръчката си според обявеният начин на Сайта.

·         28. Всеки потребител, независимо дали е клиент на ТЪРГОВЕЦА се задължава: 
 

o    29.1 Да не нарушава и да зачита основните права и свободи на гражданите и правата на човека, съгласно Конституцията и законите на Република България и признатите международни актове;

o    29.2 Да не накърнява доброто име на другиго и да не призовава към нарушения на съществуващия правен ред;

o    29.3 Да не нарушава чужди имуществени или неимуществени, абсолютни или относителни права и интереси, като право на собственост, право на интелектуална собственост и др.;

o    29.4 Да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, правилата на морала и добрите нрави и Интернет етиката при ползване на Сайта;

o    29.5 Да уведомява незабавно ТЪРГОВЕЦА  за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на Сайта или покупка на стоките, представени на Сайта;

o    29.6 Да не зарежда, изпраща, предава, разпространява или използва по какъвто и да било начин и да не прави достояние на трети лица софтуер, компютърни програми, файлове, приложения или други материали, съдържащи компютърни вируси, системи за неоторизиран отдалечен контрол ("троянски коне"), компютърни кодове, или материали, предназначени да прекъсват, затрудняват, нарушават или ограничават нормалното функциониране на компютърен хардуер или софтуер или телекомуникационните съоръжения или имащи за цел неоторизирано проникване или достъп в чуждестранни ресурси или софтуер;

o    29.7 Да не извършва злоумишлени действия;

o    29.8 Да обезщети ТЪРГОВЕЦА и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с Интернет страници, хипер-връзки, материали или информация, които потребителят е използвал, разположил на сървъра, изпращал, разпространявал, направил достояние на трети лица или направил достъпни чрез Сайта в нарушение на закона, настоящите Общи условия, добрите нрави и/или Интернет етиката;

·         30. Клиентът се задължава да посочи точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен адрес, да плати цената на стоката, да заплати разходите по доставката, когато същата не е безплатна и да осигури достъп и възможност за получаване на доставката. В случай, че изрично не е посочено, че доставката е безплатна , същата се счита за възмездна.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ТЪРГОВЕЦА

·         31. ТЪРГОВЕЦЪТ  няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който потребителите използват закупените стоки.

·         32. ТЪРГОВЕЦЪТ  има право, но не и задължение да запазва материали и информация, разположени на сървъра на Сайта.

·         33. ТЪРГОВЕЦЪТ  има право по всяко време, без уведомяване на потребителя, когато последният ползва услугите в нарушение на настоящите Общи условия, както и по преценка на ТЪРГОВЕЦА  да прекрати, спре или промени предлаганите стоки.

·         34. ТЪРГОВЕЦЪТ  не носи отговорност спрямо потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на продуктовата гама, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез Сайта.

·         35. ТЪРГОВЕЦЪТ се задължава  да достави в срок заявените за покупка стоки,  да проверява за техническата изправност на всеки артикул преди да бъде изпратен (в случай, че това е възможно, без да се нарушава целостта на опаковката).

·         36. ТЪРГОВЕЦЪТ  не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предлаганите стоки. Съветите, консултациите или помощта, оказани от специалистите и служителите на ТЪРГОВЕЦА  във връзка с покупка на стоки на ТЪРГОВЕЦА от потребителите, не поражда каквато и да било отговорност или задължения за ТЪРГОВЕЦА.

·         37. ТЪРГОВЕЦЪТ  има право да събира и използва информация отнасяща се до неговите потребители, независимо дали са регистрирани при спазване изискванията на българското законодателство и Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД).

·         38. Информацията по предходния член може да бъде използвана от ТЪРГОВЕЦА, освен в случай на изрично несъгласие на потребителя, изпратено на следния имейл адрес info@farmina2007.com. ТЪРГОВЕЦЪТ събира и използва информацията за да подобрява предлаганите стоки. Всички цели, за които ТЪРГОВЕЦЪТ ще използва информацията, ще бъдат съобразени с българското законодателство и добрите нрави.

·         39. ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по тези Общи условия при настъпване на обстоятелства, които ТЪРГОВЕЦЪТ не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди – вкл., случаи на случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на стоки извън контрола на ТЪРГОВЕЦА.

·         40. ТЪРГОВЕЦЪТ има право да инсталира на компютрите на потребителите кукита (cookies). Кукитата представляват текстови файлове, които се запазват от Интернет страницата върху твърдия диск на потребителя и позволяват възстановяване на информация за Потребителя, като го идентифицират и позволяват проследяване на действията му, Интернет страниците, които посещава, хипер-връзките, които използва, информацията, която ползва и записва и други. Тези действия на ТЪРГОВЕЦА ще бъдат извършвани с цел подобряване на услугите и осъществяване на търговската дейност в полза на потребителите

VI. ЛИЧНИ ДАННИ

·         41. ТЪРГОВЕЦЪТ  гарантира на своите потребители конфиденциалността на предоставената информация и зашита на личните им данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица извън случаите и при условията, посочени в настоящите Общите условия. ТЪРГОВЕЦЪТ защитава личните данни на потребителя, станали му известни при попълване на електронната форма за регистрация и/или извършване на заявление за поръчка, като това задължение отпада в случай, че потребителят е предоставил неверни данни. При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, ТЪРГОВЕЦЪТ може да използва личните данни на потребителя единствено и само за целите, предвидени в настоящите Общи условия. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство и приложимите международни актове.

·         42. ТЪРГОВЕЦЪТ  се задължава да не разкрива никакви лични данни за потребителя на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато е получил изричното писмено съгласие на потребителя, информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация.

VII. ОГРАНИЧЕНИЯ В ОТГОВОРНОСТТА НА ТЪРГОВЕЦА

·         43. ЕТ"Инна Нацкова” не носи отговорност за сайтове и тяхното съдържание, които не са част от този сайт - www.pharmina.eu. ЕТ„Инна Нацкова” не се ангажира да преследва всеки сайт, към който има връзка за незаконно съдържание на авторски права, порногрофия, расизъм и всякакви други действия, забранени от законите на Република България. В случай,че потребител е забелязал подобни нарушения, се задължава да извести за тях Интернет-магазина, за да бъде отстранен линка към сайта-нарушител.

·         44. ЕТ „Инна Нацкова”не носи отговорност за възможни инцидентни пропуски, свързани с актуалността на информацията, която се съдържа в Сайта; не носи отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа или използването на Сайта; не носи отговорност за ненакърнимостта на информацията в Сайта от компютърни вируси или други заплахи. Изложената в Сайта информация е в съответствие с действащото законодателство, ползването й от страна на потребителите е доброволно и по тяхна инициатива.

·         45. ЕТ"Инна Нацкова” не носи отговорност за пълнотата, валидността и същността на информацията, съдържаща се в сайтовете, към които има препратки.

·         46. ЕТ„Инна Нацкова” не гарантира безпроблемен и непрекъснат достъп до домейна www.pharmina.eu

·         47. ЕТ"Инна Нацкова” не носи отговорност за изчерпване на складовите наличности.

·         48. ЕТ„Инна Нацкова” не носи отговорност за неточности в информацията за стоката, подадена от производителя.

·         49. ЕТ„Инна Нацкова” не носи отговорност за забавяне или неизпълнение на задълженията си по причина извън контрола й.

·          

·   VIII ИЗМЕНЕНИЯ

50. Настоящите Общи условия могат да бъдат изменяни от ТЪРГОВЕЦА по негово усмотрение или с цел изпълнение на изискванията на действащото законодателство. Отговорност на потребителя е да проверява тези Общи условия във всеки един момент преди да използва Сайта. Ако потребителят използва Сайта след публикуването на промените, тези действия на потребителя ще се приемат като потвърждение за това, че потребителят е приел и се е съгласил с промените в настоящите Общи условия. С настоящото Вие се съгласявате, че всички последващи поръчки/ покупки ще се регулират от настоящите Общи условия, приложими до публикуването на изменените Общи условия, а след това в съответствие с изменените Общи условия. В зависимост от изпълнението на тези Общи условия и всякакви техни модификации,  ЕТ“Инна Нацкова”предоставя на Вас /"крайния потребител"/лично, неизключително, непрехвърляемо право да влизате в и да използвате Сайта. Поръчвайки стоки от Интернет-магазина на ЕТ„Инна Нацкова” /както онлайн, така и по друг начин/ или приемайки доставката на такива стоки, описани във фактурата, потребителят се съгласява да бъде обвързан с и приема Общите условия.

IX. РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ

51. Спорове между страните по настоящите Общи условия могат да се решават чрез непосредствени преговори между тях, както и по реда за извънсъдебно разрешаване на спорове, предвиден в действащото законодателство, включително чрез сключване на извънсъдебно споразумение. При непостигане на съгласие всяка от страните може да поиска съдействието на Комисията за защита на потребителя или да отнесе спора пред компетентния съд в гр. София.

X. ПРИЛОЖИМО ПРАВО

52. При прилагането и тълкуването на настоящите Общи условия се прилага българското законодателство.